WERKNEMERS-AANDEELHOUDERS VAN ING
   
 
 
 
NIEUW OP DEZE WEBSITE


27.05.2011
: NEWS 2011/3

07.04.2011: Onze informatiebrief NEWS 2011/2

04.04.2011: Nieuwe logo: De leeuw en de rat

28.02.2011: Onze informatiebrief NEWS 2011/1

29.04.2008: Met grote voldoening kunnen we u meedelen dat er weldra gesprekken zullen worden aangegaan met de directie van ING met betrekking tot werknemersparticipatie. Zoals in het verleden hebben wij aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van dinsdag 22 april in Amsterdam deelgenomen. Er werd aan de Raad een lijst overgemaakt van werknemersparticipatie in de 50 meest belangrijke Europese banken (zie hieronder). Deze toont dat ING totaal buiten spel ligt ten aanzien van de andere grootbanken. ING is nummer 6 voor wat betreft beurskapitalisatie (in mei 2007) en achtste in rang voor het aantal bedienden. Daar tegenover bevindt ING zich slechts op de 36e plaats voor werknemersparticipatie. De meeste Europese grootbanken hebben werknemersparticipatieplannen voor het geheel van hun personeel ("broad based" employee share plans). ING kon of kan niet achterblijven in deze gang van zaken, dit is een onhoudbare toestand. Zie hier ons interventie

31.03.2008:
Table of employee share ownership in the 50 largest European banks in 2007

30.04.2007:
ING GROEP heeft in Amsterdam op 24 maart gedurende een ganse dag haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden.
Twee punten hebben voor zeer levendige en lange debatten gezorgd.
1) In verband met de
beloning van Michel Tilmant en andere leiders: Deze werden absurd, buiten alle proporties en schandalig bevonden. De verloning van Michel Tilmant bedroeg voor 2006 méér dan 4 miljoen Euro, 10 tot 20 maal méér dan een Eerste Minister of de President van de Verenigde Staten. Het gebrek aan doorzichtigheid in de wijze van beloning werd ook aan de kaak gesteld.
In deze context heeft onze collega Pierre Vanrijkel de kwestie van werknemers-aandeelhouderschap bij ING ter tafel gebracht.
In het geheel van de 50 meest belangrijke Europese banken, bezit elke werknemer gemiddeld 16.546 Euro in aandelen van zijn/haar onderneming. Bij UBS heeft elke van de 70.000 werknemers gemiddeld 86.830 Euro in aandelen van de onderneming. ING komt slechts op de 37e plaats met gemiddeld 1.535 Euro in handen van ieder  personeelslid, hetgeen 10 keer minder is dan het geheel van de 50 banken.
2) In verband met het administratiekantoor : 
ING is één der laatste Nederlandse groepen die dit systeem toepassen. Het garandeert de leiders van ING een meerderheid bij stemming in de Algemene Vergadering  van aandeelhouders. De leiding van ING heeft beloofd om hierin verandering te brengen, doch niet vóór 2010. In afwachting wordt er gezellig verder ontsnapt aan de controle door de aandeelhouders.  Waarom wachten tot 2010 ?  Er werd geen zinnig antwoord gegeven.
Download Pierre Vanrijkel's intervention and table of employee share ownership in the 50 largest European banks


26.04.2006:
Op 25 april hebben we de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de ING-Groep in Amsterdam bijgewoond.
De A.V. is doorgegaan in een zeer woelige sfeer en heeft meer dan acht uur geduurd van 10u30 tot 19u00 met een onderbreking van slechts 15 minuten, om tijdens de middag een kleine hap te verorberen.
Om te beginnen hebben veel aandeelhouders de beheerders en het personeel gefeliciteerd voor de schitterende resultaten van de onderneming.
Nochtans, zoals elk jaar opnieuw en sedert lang, hebben de aandeelhouders de praktijken van ING, die zich afzijdig houden van de regels van Corporate Governance, zwaar bekritiseerd.
Tot een tijd geleden beschikten de aandeelhouders niet over hun stemrechten in de A.V. en het hoge management van de onderneming voelde zich gans comfortabel.
Heden is deze handicap omzeild en recht gezet.
Maar het systeem van de Stichting ING en de certificaten van aandeelhouders speelt in de hand dat deze stichting een buitengewone en onrechtvaardige macht blijft uitoefenen. De facto, dit verzwakt in hoge mate de controle die de aandeelhouders zouden kunnen uitoefenen over de Raad van Bestuur en een zulkdanige toestand is vooral ongezond en ontoelaatbaar.
Dit is wat vele aandeelhouders gedurende een lange tijd hebben beredetwist. Er werd zelfs gesproken over een vergelijking met het oude sovjetregime.
In deze context werden gans speciaal verschillende punten besproken door de vergadering.
In vergelijking met de andere aandeelhouders werd de voorkeursbehandeling gegeven aan de Stichting ING zwaar bekritiseerd en er werd gevraagd om te stoppen met dit privilege. Aan de Stichting werden een ganse batterij vragen gesteld in verband met de werking, het gedrag en de verantwoording.
De vergadering heeft zich ook verontrust omdat er nog steeds geen vrouwelijke beheerder zetelt in de Raad van Bestuur. Nogmaals zijn de nieuwe beheerders die aan de vergadering werden voorgesteld van het mannelijk geslacht. Dit werd door de vergadering zeer betreurd.
De politiek van dividenden van de onderneming werd gekenschetst als vaag en veranderlijk. Er werd overeengekomen dat de Raad van Bestuur bij de eerstvolgende vergadering op dit punt zal terugkomen.
Bij een tussenkomst over de bewaring van aandelen (certificaten?) van Belgische aandeelhouders aangaande de dubbele betaling van de roerende voorheffing, werd geantwoord dat ING de zaak zeer ter harte neemt en naar de toekomst er speciale maatregelen zullen worden genomen om deze belasting af te bouwen , zodanig dat deze dubbele betaling op termijn zal verdwijnen.
De vergadering was evenzeer geschokt doordat de verloning van de beheerders in enkele jaren tijd verhoogd werden met 80%, terwijl over dezelfde periode, het dividend met slechts 20% werd verhoogd.
Lange jaren reeds leidt de R.v.B. de strijd van de achterhoede in verband met de regels op corporate governance en dit levert een triestige indruk.
De vraag om werknemersaandeelhouderschap bij ING terug in te voeren werd nogmaals gesteld.
Zoals de voorgaande keren, heeft Michel Tilmant deze hypothese opzij geschoven zonder enige bijkomende uitleg.
Ook hier is het noodzakelijk dat er verandering komt en dat de onderneming op één lijn komt zitten.

07.04.2005:
een nieuw website geeft een overzicht van de beloningen van bestuursvoorzitters van beursgenoteerde ondernemingen, zie hier Michel Tilmant

16.08.2004:
ING Shareholders' News Nr 4, August 2004

05.07.2004: Vragen van de CBFA aan ING
OPENBAAR UITKOOPBOD VAN ING BELGIE N.V. - VRAGEN VAN DE CBFA Het Directiecomité van de CBFA heeft, conform de desbetreffende wettelijke bepalingen, beslist om aan de minderheidsaandeelhouders die hun bezwaren hebben meegedeeld in het kader van de procedure van het openbaar uitkoopbod op de aandelen van ING België die nog in het publiek verspreid zijn, een kopie te bezorgen van de brief van 25 mei 2004 met de vragen die de CBFA heeft gericht aan de bieder, namelijk de vennootschap naar Nederlands recht ING Bank N.V. Bovendien heeft het Directiecomité, conform artikel 57, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen, beslist om deze brief op de website van de CBFA www.cbfa.be te publiceren.

18.06.2004:
© La Libre Belgique 2004 Mis en ligne le 12/06/2004
Banques Ex-BBL: griefs de la CBFA sur la reprise (Ph.Law.)
Elle invite ING Bank à éclaircir son calcul du prix de l'Offre publique de reprise. Sans le dire, elle suit les minoritaires qui estiment que les 335 € sont insuffisants. La Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) a écrit une lettre (datée du 25 mai) à la banque néerlandaise, ING Bank (ING Group), relative à son Offre publique de reprise (OPR ou «squeeze out») du reste des actions (0,45 pc du capital) d'ING Belgique. La missive du président Eddy Wymeersch (et dont nous avons connaissance) pose huit questions à la banque mère de l'ex-BBL pour avoir d'amples explications sur le calcul du prix proposé aux actionnaires minoritaires. ING Bank avait joint au dossier le rapport d'un expert indépendant (Petercam) pour appuyer et justifier le prix de l'action. Après des calculs, Petercam a évalué le titre à 335 €. Et jugé qu'il protège «l'intérêt des porteurs de titres ING Belgique». Pour les minoritaires, la valeur de l'action a été sous-estimée. Pour conforter leurs arguments, ils se sont adressés aux experts de DB&D Associés (Bruxelles). Ces derniers ont jugé, dans un rapport, l'échantillon des sociétés retenues par Petercam (ABN Amro, Dexia, Fortis, KBC, ING Group) pour calculer le prix de l'action biaisé. Pour DB&D, la proportion du chiffre d'affaires en assurance de ces sociétés est trop importante. Se baser sur elles pour former le prix par action de l'OPR ne peut que mener à sa sous-évaluation, car le secteur des assurances est déprimé par rapport au banquier. DB&D a évalué, au terme d'autres méthodes de calcul, l'action à au moins 410 €. Bernard Danloy, un minoritaire, professeur honoraire d'université et expert en statistique financière est arrivé à un prix de 565 €/action. Aujourd'hui, la CBFA semble suivre les minoritaires dans leurs griefs. Sur un ton neutre et dans un langage sibyllin, le gendarme belge des opérations financières interroge ING Bank. «L'échantillon est-il homogène eu égard aux activités exercées en bancassurance par Fortis et KBC? Cet échantillon n'est-il pas trop restreint?» Et les 100 millions d'euros? Elle se demande si des sociétés de pays voisins ayant des activités proches d'ING Belgique n'auraient pas dû être prises en compte. Elle exige le détail des calculs face à certains paradoxes comptables. Elle souhaite que la méthodologie pour établir le business plan et les projections soient validées par Petercam. La CBFA veut aussi voir clair dans la déduction de moins-values sur immeubles et les modifications jugées non sensibles qui se sont présentées. La date de finition du rapport de Petercam l'intéresse, car elle voudrait savoir si les 100 millions d'euros gagnés par l'ex-BBL au détriment de l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure judiciaire ont été pris en compte. Difficile de savoir si ce sont les nombreux griefs de minoritaires qu'elle a reçus et transmis à ING Bank qui l'ont décidée à jouer la transparence, mais celle-ci l'honore. ING Bank a 15 jours pour répondre et on attend sa réplique pour mardi ou mercredi au plus tard.

18.06.2004:
© La Libre Belgique 2004 Mis en ligne le 22/05/2004
Banques Ex-BBL: plainte au pénal contre des responsables (Ph.Law.)
APRÈS LA CONTESTATION du prix de l'offre publique de reprise (OPR ou «squeeze out») de la banque néerlandaise ING Bank (ING Group) sur les 0,45pc restant du capital d'ING Belgique (ex-BBL), certains envisagent de déposer une plainte au pénal notamment pour «faux intellectuels de PV d'assemblées» contre des responsables belges de la banque. Ils entendent introduire la plainte le 28 mai ou au plus tard à la mi-juin si le groupe ne prend pas «les mesures salutaires». Ils frappent fort, car ils réclament, outre la révision à la hausse du prix de l'OPR, la démission Michel Tilmant, actuel numéro 2 et futur patron de la bancassurance. ING Bank a fixé le prix à 335 €/action alors qu'une évaluation faite à la demande des minoritaires lui donne au moins 410 € («La Libre» du 15/05). Un autre actionnaire minoritaire, Bernard Danloy, professeur honoraire d'université et expert en statistique financière, a évalué l'action à pas moins de 565 €. Mais ici se pose une question d'objectivité. En tout cas, la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) a reçu nombre de contestations et devra prendre position. © La Libre Belgique 2004 - - - - - - - - - - -

14.06.2004:
ING Shareholders' Bulletin Nr 2, June 2004

18.05.2004:
Een paar dagen geleden hebben wij vernomen dat een BBL-aandeelhouder de procedure van 'squeeze out' van de BBL-aandelen niet wil aanvaarden. Deze aandeelhouder heeft ons een document van 4 paginas laten geworden, waarin hij de keuze van expert, zijn onafhankelijkheid, de expertise en zijn betrouwbaarheid tegenspreekt. Hij maakt een "eerlijke herberekening" van de waarde van de aandelen en besluit dat de "prijs van 335 Euro per aandeel werkelijk uit de lucht is gegrepen en dat de Commissie voor het Bank-, Financië- en Assurantiewezen het bod moet forceren zodat het tot tenminste 565 Euro wordt verhoogd". Op eenvoudige aanvraag kan het document worden bekomen bij het sekretariaat van de vereniging.

21.08.2003:
opening van de website

 


 

 


 

 

Contact

Vereniging van Werknemers-Aandeelhouders van ING
vereniging zonder winstoogmerk
Voltairelaan 135, B-1030 Brussel
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
efes@efesonline.org